خواننده محترم آقای علی در نظر خویش در ذیل مقاله قبلی تحت عنوان اعضای بی استفاده بدن!!!! که در تاریخ  ۱۳٩٢/۴/۳منتشر شد، سوال کرده اند:...ممنون،به نکات خوبی اشاره کردید ولی کاش تعدادی از اعضایی که به گفته شما در گذشته بیهوده دانسته میشد و الان کاریرد آنها به اثبات رسیده است را نام میبردید...سوال ایشان عمدتا به نظرات قدیمی تکامل گرایان در اواخر قرن 18 اشاره میکرد که به 180 عضو بیهوده در بدن اعتقاد داشتند. مشهورترین این بیولوژیستها آقای Robert Ernst Eduard Wiedersheim (April 21, 1848 in Nürtingen – July 12, 1923 in Schachen (Lindau)) است که شرح مفصل زندگی و عقاید و نوشتارهای او در صفحه اختصاصی او در سایت ویکی پدیا آمده و خوانندگان محترم به آنجا ارجاع می دهم. در این نوشتار صرفا به پاسخ سوال جناب آقای علی توجه کرده و لیست 86 عضو بیهوده از دیدگاه این بیولوژیست آلمانی را منتشر می کنیم:

صفحه شخصی آقای Robert Ernst Eduard Wiedersheim (April 21, 1848 in Nürtingen – July 12, 1923 in Schachen (Lindau)) در سایت ویکی پدیا


 1. Os coccygis. Cauda humana.
 2. Superfluous embryonic notochord and associated somites.
 3. Embryonic cervical, lumbar, and sacral ribs.
 4. The thirteenth rib of the adult.
 5. The seventh cervical rib in the adult.
 6. The interarticular cartilage of the sterno-clavicular joint (probable vestige of the episternal apparatus).
 7. Ossa supra-sternalia.
 8. Certain centres of ossification in the manubrium sterni.
 9. The branchial clefts (for the most part) and branchial ridges.
 10. Processus styloideus ossis temporis, and the ligamentum stylo-hyoideum.
 11. Anterior cornua of the hyoid, for the greater part.
 12. Foramen caecum of the tongue.
 13. Processus gracilis of the malleus.
 14. Post-frontal bone (?)
 15. Ossa interparietalia (and ? prseinterparietalia).
 16. Processus paramastoideus of exoccipital.
 17. Torus occipitalis.
 18. Processus frontalis of the temporal.
 19. Processus coracoideus [meta- and epi-coracoid bones].
 20. Os centrale carpi.
 21. Processus supracondyloideus humeri.
 22. Trochanter tertius femoris.
 23. The phalanges of the fifth toe, and less conspicuously of the third and fourth toes.
 24. Muscles of the pinna and the Musculus occipitalis. L
 25. M. transversus nuchae. L. -- [1]
 26. Facial muscles transformed into tendinous expansions.
 27. Mm. plantaris and palmaris longus, when completely tendinous.
 28. M. ischio femoralis.
 29. The caudal muscles.
 30. M. epitrochleo-anconseus.
 31. M. latissimo-condyloideus.
 32. M. transversus thoracis (triangularis sterni).
 33. M. palmaris brevis.
 34. The transition bundles between the trapezius and the sterno- cleido-mastoideus.
 35. M. levator claviculae.
 36. M. rectus thoracis.
 37. M. ere master.
 38. The primitive hairy covering or lanugo.
 39. Vestiges of vibrissae
 40. The vertex coccygeus, the foveola and glabella coccygea.
 41. Certain vortices of hair on the breast.
 42. Nipples in men.
 43. Supernumerary mammary glands in women. [2]
 44. Alleged vestiges of mammary pouches [?]
 45. Supernumerary olfactory ridges.
 46. Jacobson's organ, and ductus naso-palatinus.
 47. Papilla palatina and foliata.
 48. Plica semilunaris of the eye.
 49. Vasa hyaloidse (Cloquet's canal) of the embryo the choroidal fissure.
 50. Lachrymal glands, in part.
 51. The epicanthus.
 52. M. orbitalis.
 53. Certain varieties of the pinna of the ear, i.e. Darwin's tubercle.
 54. The filum terminale of the spinal cord.
 55. Glandula pinealis and parietal organ.
 56. The parieto-occipital fissure of the brain [doubtful].
 57. The obex, ponticulus, ligula, taeniae medullares, and velum medullare anterius and posterius, of the brain.
 58. The hypophysis cerebri (pituitary body).
 59. The dorsal roots and ganglia of the hypoglossus nerve.
 60. The rami recurrentes of certain cranial nerves.
 61. Certain elements of the brachial and lumbo-sacral plexuses.
 62. The coccygeal nerve.
 63. The glandula coccygea.
 64. Palatal ridges.
 65. The sublingua.
 66. The formation of rudimentary dental papillae before the sinking of the dental ridge.
 67. The Wisdom teeth
 68. The occurrence of a third premolar (reversionary).
 69. The occurrence of a fourth molar (reversionary).
 70. The vestiges of a third dentition.
 71. The ciliated epithelium of the embryonic oesophagus.
 72. Bursa sub- and prehyoidea (ductus thyroglossus).
 73. Musculi broncho-oesophagei.
 74. The appendix vermiformis.
 75. Ventricle of the larynx (Morgagni's pouch).
 76. Lobus subpericardiacus of the lung (reversionary).
 77. Certain Valves of the veins.
 78. Certain structures of a vestigial nature in the heart.
 79. Arteria sacralis media.
 80. Arteria ischiadica.
 81. Superficial plantar arterial arch of the foot.
 82. The vena cava superior sinistra.
 83. Venae cardinales posteriores, and ductus Cuvieri.
 84. Vestiges (in the female) of the mesonephric system, and (in the male) of the Müllerian ducts.
 85. Conus inguinalis, and ligamentum inguinale.
 86. The area scroti.

همانگونه که مشاهده می فرمائید آقای ویدر شیم در این لیست به 86 عضو بیهوده !!!اشاره کرده اند . نظرات او خیلی زود مورد توجه بیولوژیستهای دیگر هم عصر او قرار گرفت تا جایی که دانشمند جانور شناس آقای Horatio Newman  ادعا کرد در انسان 180 عضو باقیمانده یا بیهوده وجود دارد!!( منبع: صفحه شخصی آقای ویدر شیم)..

 واضح است که این بحث صرفا یک فرض است که نمی توان آن را اثبات کرد و پیشرفتهای علم پزشکی به خوبی نشان می دهد که این اعضا همگی دارای کارکردها و عملکردهای خاصی در بدن هستند به عنوان مثال در لیست بالا در ردیف 58 به عضو بسیار مهم هیپوفیز The hypophysis cerebri (pituitary body) اشاره شده که امروزه ما می دانیم این عضو چندین هورمون بسیار مه حیاتی را ترشح می کند. همچنین در این لیست در ردیف 77 به دریچه های وریدی  Certain Valves of the veins اشاره شده که امروزه ما می دانیم این دریچه ها در عملکرد مطلوب سیاهرگها دارای نقش بسیار مهمی هستند و اختلال عملکرد آنها در ایجاد برخی بیماریها مثل واریس نقش مهمی دارد. بقیه اعضایی که نام برده نیز شامل مجموعه ای از استخوانها، عضلات و برخی نقاط آناتومیک بر روی استخوانها هستند که فرگشت شناسان امروزی هم به سودمندی اینها اعتقاد دارند و نام آنها را نمی برند. در ژانویه 2013 مقاله ای تحت عنوان Vestigial Organs  منتشر و این ایده را مجددا با یافته های جدید محک زده و نهایتا اثبات کرده که فرضیه اعضای بیهوده دارای اساس علمی محکمی نیست.

نظریات آقای Dr. Jerry Bergman

آقای برگمن دارای 7 مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاههای مختلف جهان است. او بیش از سی سال در حال تدریس رشته های مختلف از قبیل بیوشیمی، ژنتیک،بیولوژی، زمین شناسی، آنتروپولوژی، شیمی و میکروبشناسی بوده و ادعا می شود در این سالهای طولانی 800 مقاله یا کتاب منتشر کرده است.او از مخالفان سرسخت نظریه فرگشت بوده و از قضا مشهورترین مطالب منتشره توسط او در رد داروینیسم و فرگشت بوده است. او در سال 1990 با انتشار کتابی تحت عنوان : همه اعضای باقیمانده کاملا دارای عملکرد هستند  Vestigial Organs Are Fully Functional: A History and Evaluation of the Vestigial Organ Origins Concept (Creation Research Society Monograph Ser) این عقیده را به شدت مورد تردید قرار داد. این نویسنده صاحب نام و پرکار کتب دیگری از قبیل روی سیاه داروین را نیز به رشته تحریر درآورده است.

برای مطالعه زندگینامه و شرح فعالیتهای آقای برگمن بر روی تصویر او کلیک فرمائیدتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢۱ | ٥:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دکتر سید محمود میرافضلی سریزدی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.