داروینیسم اجتماعی در آئینه تصاویر و کاریکاتورها

 آتئیستها می گویند خلقت گرایان به آنها تهمت زده و نظریه داروینیسم اجتماعی را ساخته و پرداخته آنها می دانند (Photo © istockphoto/ruchos; Poster © Austin Cline). این موضوع نشان می دهد که تا چه حدی نظریه داروینیسم اجتماعی مطرود و غیر قابل قبول بوده است. 

 

کاریکاتور بالایی که به نام سوء تفاهم  Misconception مشهور است به نحوی در نظر دارد نشان دهد که بین داروینیسم اجتماعی و نظریه داروین تفاوت زیادی وجود دارد و حتی داروین نیز این عقیده را قبول ندارد.

تصویری از نمایش کمدی در سال 2006 با سوژه داروینیسم اجتماعی: Winner of the Paula Vogel Award and the National Student Playwriting Award at the Kennedy Center American College Theatre Festival, SOCIAL DARWINISM takes place in four sections: Chimpanzee, Redneck Class, 1950's Middle Class, and Upper Class. The play uses absurdist comedy to mask the underlying tones of misogony, racism, and homophobia. Come see this funny and engaging piece about the social evolution or lack of it, in the history of man and woman-kind.

لکه ننگ داروینیسم اجتماعیThe Taint of ‘Social Darwinism: این کاریکاتور داروینیسم اجتماعی را یک لکه ننگ می داند که منجر با پایمال شدن افراد زیادی برای رسیدن یک یا چند نفر به قله می شودداروینیسم اجتماعی: 40 درصد شرکتهایی که در سال 2000 در رتبه بندی فورچون در صدر کشورهای جهان بودند در سال 2010 وجود نداشتند

 

 

 

 

/ 0 نظر / 159 بازدید